Ga naar de inhoud

Voorwaarden

Voorwaarden deelname & Reglement

Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Wandel4daagse zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

De inschrijving aan de Wandel4daagse dient persoonlijk te gebeuren.

De Wandel4daagse is een wandel prestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelnemen aan de Wandel4daagse geschiedt vrijwillig, is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.

Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door Stichting Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland worden bepaald.

De organisatie accepteert geen verantwoording wanneer het evenement door overmacht afgelast of verschoven zou moeten worden.

De Organisator kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld, de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden aan deelnemer plaatsvinden. De deelnemer houdt wel recht op eventuele bestelde T-shirts, deze zullen per post verstuurd worden. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.

Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de Wandel4daagse onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.

Met het inschrijven voor de Wandel4daagse verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.

Stichting Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland en Wanderfrenn Berdorf zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers of verlies van bezittingen.

Stichting Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland en Wanderfrenn Berdorf behouden zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de Wandel4daagse geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van Stichting Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland kan worden verwacht.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland en het bestuur van Wanderfrenn Berdorf.

Het bestuur van Stichting Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland draagt er zorg voor dat de bij of krachtens dit Reglement toepasselijke reglementen voor iedere deelnemer door publicatie of anderszins voldoende kenbaar zijn.

U verklaart zich (door het verzenden van het inschrijfformulier en/of te ondertekenen) voor eigen verantwoording en op eigen risico deel te nemen aan de Wandel4daagse en gaat akkoord met de Voorwaarden deelname & Reglement en verklaart het formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Wees de eerste om te reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sportwandelschool Hoorn/West-Friesland
Houtzaagmolen 50
1622 HG Hoorn
0229 - 239447
info@sportwandelschool.nl